STATUTUL SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BIHOR

ADOPTAT ÎN CONFERINŢA JUDEŢEANĂ DIN 5.06.2019

CAPITOLUL I. NUMELE: SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BIHOR (S.L.Î).

Art. 1 Sindicatul Liber din Învăţământ Bihor este organizaţia socio-profesională reprezentativă a angajaţilor din învăţământ din judeţul Bihor, având personalitate juridică conform sentinţei civile a Judecătoriei Oradea nr. 104/1990. S.L.Î. Bihor este succesor de drept al întregului patrimoniu mobil şi imobil al sindicatelor din învăţământ din judeţul Bihor, precum şi al patrimoniului Asociaţiei Învăţătorilor secţia judeţului Bihor, conform sentinţei civile nr. 25/2001 a Judecătoriei Oradea.

Art.2 Sediul social: str. M. Eminescu, nr. 11, et. I, Oradea, judeţul Bihor.
Art.3 Componenţa: personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, altecategorii de personal din învăţământ şi domenii conexe cuprinse în organizaţii sindicale fără personalitate juridică.

CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Art.4 SLI Bihor are următoarele obiective principale:
a) să apere interesele profesionale, materiale şi spirituale, colective sau individuale ale membrilor, conform legislaţiei în vigoare şi Contractului Colectiv de Muncă la nivel naţional şi judeţean;
b) să acționeze ca factor activ al modernizării învățământului pentru: creșterea calității și eficienței actului educativ, îmbunătățirea activității profesionale a cadrelor didactice și a celorlalți angajați din învățământ și pentru îmbuntățirea continuuă a standardului de muncă și de viată al acestora;
c) să asigure asistență juridică membrilor de sindicat;
d) studierea problemelor pedagogice, de formare profesională, a programelor şi manualelor şcolare în vederea creşterii eficienţei lor, pregătirea liderilor şi membrilor de sindicat pe probleme specifice activităţii sindicale şi relaţiilor de muncă;
e) să acționeze pentru menținerea locurilor de muncă ale membrilor săi de sindicat, pentru promovarea și apărarea drepturilor care decurg din relațiile de muncă și de protecția muncii, de asistență și protecție socială;
f) să conlucreze/colaboreze cu organizațiile naționale și internaționale în vederea progresului social și profesional al tuturor membrilor de sindicat;
g) asigurarea sănătăţii şi refacerii capacităţii de muncă a salariaţilor din învăţământ, inclusiv prin crearea de facilităţi pentru odihnă şi tratament, pentru desfăşurarea activităţilor turistice, culturale, etc.;
h) să elaboreze, să autorizeze/acrediteze și să implementeze programe de formare profesională continuă pentru membrii de sindicat și alte tipuri de programe destinate membrilor săi;
i) să încheie contracte cu diverși furnizori de servicii pentru a satisface interesele profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor de sindicat;
j) să emită factură și chitanță pentru serviciile oferite membrilor de sindicat;
k) S.L.Î. Bihor poate să încheie asigurări de viață/sănătate pentru membrii săi, cu acordul acestora;
l) S.L.Î. Bihor poate să emită cardul de fideliate pentru membrii săi sau să se asocieze ori să încheie contracte cu diferiți parteneri în vederea acordării acestor carduri de fidelitate.
Art.5 S.L.Î Bihor respectă opiniile politice, religioase, filosofice ale membrilor săi, care pot să adere la alte grupări de acest fel. Este independent faţă de puterea de stat, de partidele politice şi puterea administrativă.
Art.6 Pentru înfăptuirea acestor scopuri S.L.Î. Bihor va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a) negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;
b) petiţia, protestul, mitingul, demonstraţia;
c) greva;
d) alte forme de luptă sindicală;
e) sprijinirea grupelor sindicate din unităţile de învăţământ în acţiunile revendicative la nivel local, prin asistenţă sindicală sau juridică;
f) urmărirea modului în care reprezentanţii sindicatelor sunt invitaţi la şedinţele Consiliului de administraţie, conform prevederilor din Legea Dialogului Social şi Contractul Colectiv de Muncă la nivel unic naţional şi judeţean sector de învăţământ preuniversitar.

CAPITOLUL III. AFILIERE ŞI PARTICIPARE

Art.7 Afilierea la Federaţia Sindicatelor Libere din România sau retragerea se face prin decizia Conferinţei Judeţene cu 2/3 din sufragii, în prezenţa a 2/3 din reprezentanţii la conferinţă.
Art.8 Orice altă adeziune sau participare a S.L.Î. Bihor se decide de către Conferinţa Judeţeană.
Art.9 S.L.Î. Bihor nu poate fi angajat în acţiuni fără o decizie a organismelor responsabile, deciziile fiind supuse consultării şi aprobării Colegiului Județean al Liderilor.
Art.10 S.L.Î Bihor se bucură de autonomie în conformitate cu statutul, regulamentul intern şi deciziile Conferinţei.

CAPITOLUL IV. MEMBRII SINDICATULUI
Art.11
a) Calitatea de membru de sindicat poate fi dobândită la cerere de către persoanele care au un contract individual de muncă;
b) Fiecare angajat care doreşte să devină membru de sindicat va depune o cerere individuală pentru reţinerea cotizației sindicale pe stat de plată, care se va înregistra și păstra de către unitatea de învăţământ;
c) El devine membru de sindicat în momentul virării cotizației către S.L.Î. Bihor;
d) S.L.Î. Bihor își rezervă dreptul de a scoate din procesele aflate pe rol pe cei care nu sunt membri de sindicat, cu excepția pensionarilor și a celor aflați în concediul de îngrijire a copilului care pot să își plătească cotizația de sindicat, la sediul S.L.Î. Bihor de la începerea procesului și până la terminarea acestuia.
Art.12 Membrii S.L.Î. Bihor au dreptul:
– de a beneficia de dotările sindicatului, de ajutoarele sociale şi facilităţile oferite de acesta;
– de a solicita punerea în discuţie şi a participa la dezbaterea tuturor problemelor care au tangenţă cu scopurile sindicatului;
– de a beneficia de asistenţă sindicală în chestiunile care privesc statutul lor profesional şi civic;
– de a participa sau de a se abţine de la acţiunile organizate de sindicat;
– de a se retrage din sindicat fără a fi obligaţi să precizeze motivele;
– membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate;
– liderii sindicali beneficiază de măsurile de protecţie consfinţite prin Legea Dialogului Social şi Contractul Colectiv de Muncă.
Art.13 Îndatoririle membrilor S.L.Î. Bihor:
– de a furniza informaţii corecte atunci când solicită sprijinul S.L.Î. Bihor sau al liderilor şcolii;
– de a nu obstrucţiona îndeplinirea hotărârilor cu care au fost de acord;
– de a acţiona în toate împrejurările în conformitate cu legile ţării;
– de a dezvălui cazurile de încălcare a legii şi de a apăra pe cei care ar putea avea de suferit de pe urma unor acţiuni de curaj civic;
– de a informa la timp, cu 30 de zile înainte, asupra intenţiei de a se retrage din sindicat;
– liderii sindicali au obligaţia de a renunţa la mandatul sindical în momentul dobândirii unui mandat politic;
– să participe și să susțină S.L.Î. Bihor activ în toate demersurile pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, turistice și sportive ale membrilor de sindicat;
– să nu înterprindă acțiuni care ar putea aduce prejudicii S.L.Î. Bihor.
Art.14 Aplicarea unor sancţiuni sau excluderea pentru o anumită perioadă din S.L.Î. Bihor poate fi pronunţată pentru abateri de la prevederile Statutului, de la disciplina sindicală, sau în cazul acţiunilor dăunătoare intereselor generale ale sindicatului.
Art.15 Încălcarea de către membri de sindicat a prevederilor prezentului statut se sancționează prin:
– atenționarea scrisă;
– suspendare pe o perioadă de la 1 la 6 luni a liderului de sindicat din Colegiul Județean al Liderilor;
– suspendare pe o perioadă de la 1 la 6 luni a membrilor din Biroul Județean.
Propunerea de sancționare se face de către președintele S.L.Î. Bihor, la propunerea majorității simple a membrilor Biroului Județean pentru membrul din Birou sau majorității simple a membrilor Colegiului Județean al Liderilor pentru liderul de sindicat. Hotărârea se comunică în scris în cel mult 5 zile calendaristice.

CAPITOLUL V. ORGANIZARE ŞI CONDUCERE
Art. 16 S.L.Î. Bihor este alcătuit din grupe sindicale de la nivelul unităţilor de învăţământ. Aceste grupe sunt conduse de Adunarea generală a membrilor, care alege un lider şi 1-2 vice-lideri având ca preocupare principală rezolvarea problemelor de la nivelul unităţii şi asigurarea legăturii cu conducerea S.L.Î. Bihor. Liderii nou aleși vor depune la sediul S.L.Î. Bihor o copie a procesului verbal al ședinței de alegere în termen de 5 zile de la momentul alegerii. Durata mandatului liderului de sindicat din unitate este de 5 ani.
Orice altă formă de organizare sau afiliere la S.L.Î. Bihor se face pe baza prevederilor Regulamentului Intern şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.17 Activitatea de conducere a S.L.Î. Bihor este asigurată de:
Conferinţa Judeţeană;
Colegiul Județean al Liderilor;
Biroul Judeţean.

CAPITOLUL VI. CONFERINŢA JUDEŢEANĂ
Art.18 Organul superior de conducere este Conferinţa Judeţeană, care se convoacă o dată la 5 ani, în sesiune ordinară, la locul şi ora fixată de Birou, fiind anunţată cu 10 zile înainte de convocare.
Conferinţa extraordinară poate fi convocată la cererea a 2/3 din membrii Biroului sau a majorității simple a Colegiului Județean al Liderilor. Orice problemă ridicată de cel puţin 1/3 din membrii Biroului va fi înscrisă obligatoriu pe ordinea de zi a Conferinţei.
Conferința Județeană este constituită din delegați desemnați de către grupele sindicale potrivit normei de reprezentare și este statutară în condiţiile prezenţei a 2/3 din delegaţi.
Art.19 La Conferinţa Judeţeană organizaţiile vor fi reprezentate de câte un delegat cu drept de vot la 30 de membri. Deciziile Conferinţei sunt luate prin vot secret sau deschis cu majoritate simplă.
Art.20 La Conferinţa Judeţeană participă:
a) membrii Biroului Judeţean (cu drept de vot);
b) delegații aleși de grupa sindicală 1 delegat la 30 de membri, 2 delegați la 60 de membri ș.a.m.d. (cu drept de vot);
c) Comisia de cenzori și invitații.
Art.21 Conferinţa Judeţeană are următoarele competențe:
a)analizează activitatea sindicatului;
b)stabilește direcțiile de acțiune ale sindicatului pe termen mediu și lung;
c)modifică și aprobă statutul sindicatului precum și regulamentul de organizare și funcționare;
d)alege individual și pe funcții, prin vot secret membrii Biroului Județean, conform Regulamentului privind desfășurarea Conferinței;
e)aprobă atribuirea de funcții onorifice.
Art. 22 Comisia de cenzori este formată din 3 membri și este aleasă de Conferința Județeană, ea are ca atribuții verificarea documentelor financiar-contabile. Membrii comisiei își desemnează președintele în prima ședință. Ei sunt aleşi pe o perioadă de 5 ani şi nu fac parte din Birou.
În cazul în care unul dintre membri părăsește comisia sau este demis din diferite motive, acesta va fi înlocuit de către Colegiul Județean al Liderilor, la propunerea Biroului Județean.
Președintele comisiei de cenzori trebuie să aibă studii superioare de specialitate (economice).

CAPITOLUL VII. COLEGIUL JUDEȚEAN AL LIDERILOR
Art.23 Colegiul Județean al Liderilor este constituit din membrii Biroului Județean și liderii de sindicat din unitățile școlare afiliate la S.L.Î. Bihor.
Art.24 Competențele Colegiului Județean al Liderilor sunt următoarele:
a) asigură conducerea sindicatului între conferinţe;
b) transpune, în plan practic, hotărârile Conferinţei Județene, propriile sale hotărâri, precum şi propriul său regulament;
c) convoacă Conferinţa Județeană şi stabileşte regulamentul de desfăşurare a acesteia;
d) propune Conferinţei Județene modificări la Statutul sindicatului;
e) elaborează şi aprobă regulamentul de organizare și funcționare a S.L.Î. Bihor;
f) elaborează şi aprobă obiectivele sindicatului;
g) hotărăşte declanşarea conflictelor colective de muncă şi modalităţile de soluţionare a acestora; stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a conflictelor colective de muncă;
h) hotărăşte aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 – art. 15 din Statut;
i) suspendă sau, după caz, eliberează din funcţie orice membru al Biroului Județean şi numește un înlocuitor interimar până la Conferinţa Județenă. În acest caz, hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenţi;
j) decide eliberarea din funcţie a membrilor de drept ai comisiei de cenzori, cu votul majorității simple din numărul membrilor prezenţi;
k) aprobă indexarea cotizației datorate sindicatului de către membri de sindicat, în funcție de media anuală a majorărilor salariale acordate salariaților din sistemul de învățământ;
l) hotărăşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea de unităţi economice, sociale şi de cultură, de editare a publicaţiilor, precum și a altor organizații cu personalitate juridică din cadrul S.L.Î. Bihor, în condițiile legii;
m) analizează activitatea comisiilor și departamentelor sindicatului;
n) stabilește tipurile de ajutoare sociale acordate membrilor de sindicat și cuantumul acestora ;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Județenă;
p) hotărăște posibilitatea de a acorda cotizația de pe o lună membrilor de sindicat din grupele sindicale de la nivelul unităților de învățământ;
q) regulamentul și metodologia de aplicare ale art. 24, lit. p, vor fi stabilite printr-o hotărâre a Colegiului Județean al Liderilor.
Art.25 Colegiul Județean al Liderilor se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din membrii Biroului Județean.
Colegiul Județean al Liderilor este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă, prin vot deschis, cu excepţiile prevăzute de prezentul Statut.

CAPITOLUL VII. BIROUL JUDEŢEAN
Art.26 Între şedinţele Colegiului Județean al Liderilor, conducerea sindicatului este asigurată de Biroul Județean.
Membrii Biroului sunt aleşi pe o perioadă de 5 ani.
Biroul Județean se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii simple a membrilor săi. Şedinţele Biroului Județean sunt prezidate de către preşedinte. În situaţii speciale, când preşedintele este absent, conducerea şedinţei Biroului Județean este asigurată de către prim – vicepreşedinte, iar dacă şi acesta lipseşte, şedinţa este condusă de secretarul executiv.
Biroul Județean este statutar constituit în prezenţa a 2/3 din membrii săi, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă, prin vot deschis.
Biroul Județean are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea sindicatului între şedinţele Colegiului Județean al Liderilor;
b) elaborează strategia pentru soluţionarea revendicărilor stabilite de către Colegiul Județean al Liderilor;
c) informează Colegiul Județean al Liderilor asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor;
d) verifică și aprobă anul derularea execuţiei bugetare;
e) asigură rezolvarea problemelor rezultate din propunerile Colegiului Județean al Liderilor;
f) hotărăşte asupra convocării Colegiului Județean al Liderilor;
g) analizează activitatea şi propune spre sancţionare membrii organelor de conducere şi/sau liderii de sindicat care încalcă prevederile statutare sau aduc grave prejudicii sindicatului şi activităţii acestuia;
h) hotărăşte şi aprobă contribuţiile sindicatului pentru unele acţiuni profesionale, sociale, culturale şi sportive, cu încadrarea în bugetul alocat acestor acţiuni;
i) hotărăşte semnarea unor contracte de consiliere cu persoane fizice autorizate sau cu firme de consultanţă, pe diverse domenii;
j) desemnează reprezentanţii sindicatului în diverse organisme de interes sindical sau profesional;
k) hotărăşte asupra problemelor de personal şi salarizare ale sindicatului, precum şi asupra indemnizaţiilor şi premiilor acordate angajaților S.L.Î. Bihor, în raport cu activitatea suplimentară;
l) hotărăște acordarea de premii membrilor de sindicat cu activitate și rezultate deosebite;
m) ia act de suspendarea de drept a contractului individual de muncă al membrilor Biroului Județean;
n) hotărăşte angajarea unor consilieri sau experţi;
o) întocmeşte rapoarte de activitate, pe care le prezintă Conferinței Județene la final de mandat;
p) desemnează reprezentanţii sindicatului care să negocieze cu conducerile administrative locale şi care să reprezinte interesele membrilor de sindicat;
q) propune convocarea Conferinţei Județene, propunere ce va fi supusă aprobării Colegiului Județean al Liderilor și desemnează conform Statutului delegații la Conferința Județeană și la Conferința Națională;
r) alte sarcini delegate de Colegiul Județean al Liderilor.
Art.27 Componenţa Biroului trebuie să reflecte echilibrat categoriile de aderenţi:
Biroul se compune din:
– un preşedinte;
– un prim- vicepreşedinte;
– doi vicepreşedinți, dintre care unul va fi desemnat responsabil financiar;
– un secretar executiv;
– patru membri.
Art.28 S.L.Î Bihor poate organiza departamente, direcții,compartimente și comisii provizorii în toate domeniile compatibile cu scopurile sindicatului, componența și atribuțiile acestora fiind stabilite de către Colegiul Județean al Liderilor.
Art.29 Persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul Biroului Județean vor fi eliberate din funcția de conducere în momentul pensionării. Locurile astfel vacantate se vor ocupa în cadrul Colegiului Județean al Liderilor, la propunerea Biroului Județean până la următoarea Conferință.
Alegerea se va face prin vot secret cu majoritate simplă. Această procedură se aplică și în cazul decesului, excluderii sau renunțării de bună voie. În cazul vacantării funcției de președinte și prim vicepreședinte, aceștia vor fi aleși în cadrul unei Conferințe Județene extraordinare.
Art.30 La lucrările Biroului pot participa în calitate de invitați şi alţi membri ai sindicatului, ale căror păreri pot să lămurească Biroul asupra unor probleme.
Art. 31 Pot candida pentru funcții în Biroul Județean liderii de sindicat care au o vechime neîntreruptă de minim 5 ani (ca lider de sindicat) sau membrii Biroului Județean.

CAPITOLUL VIII. FUNCŢIILE DE CONDUCERE
Art.32 Activitatea Biroului Județean este coordonată de către preşedinte, care are următoarele atributii:
a) reprezintă S.L.Î. Bihor în raporturile cu terţe persoane juridice sau fizice;
b) reprezintă interesele S.L.Î. Bihor în raporturile cu Federaţiile, Confederațiile sindicale şi patronale, naţionale şi internaţionale, cu patronatul, instituţiile statului, partidele politice, mass-media şi UJSD Bihor;
c) aprobă documentele financiar contabile privind cheltuielile S.L.Î. Bihor;
d) convoacă Biroul Judeţean şi Colegiul Judeţean al Liderilor;
e) conduce delegaţiile S.L.Î. Bihor la negocierile cu I.S.J. Bihor;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Judeţean al Liderilor precum şi atribuțiile stabilite prin Regulament;
g) pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin, preşedintele are dreptul de a delega sarcini, de a emite decizii, ordine, note, etc.
h) preşedintele, prim-vicepreşedintele si vicepreşedintele –responsabil financiar sunt singurii autorizaţi pentru a actiona în numele S.L.Î. Bihor, să semneze actele oficiale şi să ducă la îndeplinire acte juridice;
i) conduce lucrările Conferinței Județene.
Art.33 Atribuţiile Prim-Vicepreşedintelui sunt următoarele:
a) în cazul absenței din motive de forţă majoră a preşedintelui, prim- vicepreşedintele îi preia atribuţiile;
b) coordonează activitatea vicepreședinților şi a secretarului executiv;
c) coordonează activitatea de elaborare a proiectelor, de politici şi de strategii pe termen scurt, mediu şi lung şi le supune aprobării Biroului Judetean şi Colegiului Județean al Liderilor;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Judeţean al Liderilor precum şi atribuţiile stabilite prin Regulament.
Art. 34 Secretarul Executiv are urmatoarele atribuții:
a) asigură legătura permanentă cu organizaţiile sindicale şi face informarea operativă a acestora;
b) informează, dupa caz, preşedintele sau prim-vicepreşedintele despre problemele sesizate de către organizaţiile sindicale;
c) organizează şedinţele Biroului Judeţean şi ale Colegiului Județean al Liderilor, urmărind şi asigurând întocmirea documentelor, a materialelor necesare, precum şi a proceselor verbale, a hotărârilor adoptate dar şi comunicarea acestora în teritoriu;
d) organizează lucrările Conferinţei Judeţene.
Art. 35 Atribuţiile vice-preşedinților sunt următoarele:
a) unul dintre vice-președinți îndeplineşte funcţia de responsabil financiar( acesta va fi desemnat de către Biroul Județean în prima ședință);
b) ţin evidenţa patrimoniului, bunurilor mobile şi imobile;
c) organizează activitatea comisiei de cenzori şi a comisiei de inventariere;
d) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Liderilor precum şi atribuţiile stabilite prin Regulament.

CAPITOLUL IX. BUGETUL
Art.36 Cotizaţia sindicală lunară este fixată în cuantum de până la 1% din salariul brut şi se încasează o dată cu plata salariului pe stat de plată. Ea va fi stabilită la începutul fiecărui an școlar de către Colegiul Județean al Liderilor în funcție de majorările salariale acordate angajaților din învățământ. Cotizaţia va fi depusă în contul S.L.Î. Bihor. În acest cont vor fi depuse donaţii şi sume rezultate din toate activităţile sindicatului.
Art.37 Preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vice-preşedintele – responsabil financiar au calitatea de a semna individual actele referitoare la buget.
Art.38 Fondurile S.L.Î. Bihor provin din cotizaţii, donaţii şi beneficiile realizate din activităţile organizate conform Legii Dialogului Social.
Art.39 Modul de utilizare al acestor fonduri va fi stabilit de Birou, în conformitate cu normele legale.

CAPITOLUL X. MODIFICAREA STATUTULUI
Art.40 Modificarea Statutului şi a Regulamentului se face în conformitate cu art. 21 din Statut. Textul modificării propuse trebuie adus la cunoştinţa Biroului cu cel puţin 30 de zile înainte de data organizării Conferinţei Judeţene, având în vedere una din condiţiile:
a) să poarte semnătura majorităţii membrilor Biroului;
b) să aibă semnătura a cel puţin 1/3 din liderii S.L.Î. Bihor.
Art.41 În cazul dizolvării S.L.Î. Bihor, fondurile vor fi blocate până la constituirea unui sindicat care să întrunească 2/3 din numărul membrilor de sindicat ai S.L.Î. Bihor, la data dizolvării.
Art.42 Dizolvarea S.L.Î. Bihor nu poate fi pronunţată decât în Conferinţa Județeană convocată în acest scop, cu acordul a 2/3 din membrii săi.
Conferinţa Judeţeană hotărăşte în acest caz asupra patrimoniului S.L.Î. Bihor.
Bunurile sindicatului nu pot fi repartizate între membri de sindicat.
Art.43 Statutul S.L.Î. Bihor intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Conferinţa Judeţeană.