STATUTUL SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BIHOR

ADOPTAT ÎN CONFERINŢA JUDEŢEANĂ DIN 12 OCTOMBRIE 2013

CAPITOLUL I. NUMELE: SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BIHOR (S.L.Î).

Art. 1 Definiţia: Sindicatul Liber din Învăţământ Bihor este organizaţia socio-profesională reprezentativă a angajaţilor din învăţământ din judeţul Bihor, având personalitate juridică conform sentinţei civile a Judecătoriei Oradea nr. 104/1990, SLÎ Bihor este succesor de drept al întregului patrimoniu mobil şi imobil al sindicatelor din învăţământ din judeţul Bihor, precum şi al patrimoniului Asociaţiei Învăţătorilor secţia judeţului Bihor conform sentinţei civile nr. 25/2001 a Judecătoriei Oradea.

Art.2 Sediul social str. M. Eminescu nr. 11 et. I, Oradea judeţul Bihor.

Art.3 Componenţa: personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, alte categorii de personal din învăţământ şi domenii conexe cuprinse în organizaţii sindicale fără personalitate juridică.

Art.4 Scopul. Obiectivele. Modalităţi de acţiune:
a) apărarea intereselor profesionale, materiale şi spirituale, colective sau individuale conform legislaţiei în vigoare şi a contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi judeţean:
b) sprijinirea perfecţionării profesionale
c) stabilirea de legături strânse între categorii de persoane din unităţiile şcolare şi între unităţi
d) studierea problemelor pedagogice, de formaţie profesională a programelor şi manualelor şcolare în vederea creşterii eficienţei lor, pregătirea liderilor şi membrilor de sindicat pe probleme specifice activităţii sindicale şi relaţiilor de muncă
e) stabilirea de legături şi acţiuni comune cu organisme profesionale ale cadrelor didactice, ale părinţilor, ale muncitorilor şi funcţionarilor în vederea progresului social şi moral al tuturor;
f) asigurarea sănătăţii şi refacerii capacităţii de muncă a salariaţilor din învăţământ,inclusiv prin crearea de facilităţi pentru odihnă şi tratament, pentru desfăşurarea activităţilor turistice, culturale,etc.
g) să elaboreze şi să implementeze programe de formare profesională continuă pentru membrii organizaţiei sindicale şi alte tipuri de programe destinate membrilor de sindicat,
h) să se acrediteze ca furnizor de educaţie şi formare profesională.

Art.5 S.L.Î Bihor respectă opiniile politice, religioase, filosofice ale membrilor săi, care pot să adere la alte grupări de acest fel. Este independent faţă de puterea de stat, de partidele politice şi puterea administrativă.

Art.6 Pentru înfăptuirea acestor scopuri SLÎ Bihor va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a) negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul,
b) petiţia, protestul, mitingul, demonstraţia,
c) greva,
d) alte forme de luptă sindicală,
e) sprijinirea sindicatelor din unităţile de învăţământ în acţiunile revendicative la nivel local, prin asistenţă sindicală sau juridică,
f) urmărirea modului în care reprezentanţii sindicatelor sunt invitaţi la şedinţele Consiliului de administraţie conform prevederilor din Legea Dialogului Social şi Contractul Colectiv de Muncă la nivel unic naţional şi judeţean sector de învăţămant preuniversitar.

CAPITOLUL II. AFILIERE ŞI PARTICIPARE

Art.7 Afilierea la Federaţia Sindicatelor Libere din România sau retragerea se face prin decizia Conferinţei judeţene cu 2/3 din sufragii în prezenţa a 2/3 din reprezentanţii la conferinţă.

Art.8 Orice altă adeziune sau participare a SLÎ Bihor se decide de către Conferinţa judeţeană.

Art.9 S.L.Î Bihor nu poate fi angajat în acţiuni fără o decizie a organismelor responsabile, deciziile fiind supuse consultării şi aprobării membrilor sindicatului.

Art.10 S.L.Î Bihor se bucură de autonomie în conformitate cu Statutul, Regulamentul intern şi deciziile Conferinţei.

CAPITOLUL III. MEMBRII SINDICATULUI

Art.11
a) Calitatea de membru de sindicat poate fi dobandită la cerere de către persoanele care au un contract individual de muncă.
b) Fiecare angajat care doreşte să devină membru de sindicat va depune o cerere individuală pentru reţinerea cotizatiei sindicale pe stat de plată care se va păstra de către unitatea de învăţământ.

Art.12 Membrii S.L.Î. Bihor au dreptul
– de a beneficia de dotările sindicatului, de ajutoarele şi facilităţile oferite de acesta;
– de a solicita punerea în discuţie şi a participa la dezbaterea tuturor problemelor care au tangenţă cu scopurile sindicatului;
– de a beneficia de asistenţă sindicală în chestiunile care privesc statutul lor profesional şi civic;
– de a participa sau de a se abţine de la acţiunile organizate de sindicat;
– de a se retrage din sindicat fără a fi obligaţi să precizeze motivele,
– membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate,
– liderii sindicali beneficiază de măsurile de protecţie consfinţite prin Legea Dialogului Social şi a Contractului Colectiv de Muncă.

Art.13 Îndatoririle membrilor S.L.Î Bihor:
– de a furniza informaţii corecte atunci când solicită sprijinul S.L.Î Bihor sau al liderilor şcolii
– de a nu obstrucţiona îndeplinirea hotărârilor cu care au fost de acord;
– de a acţiona în toate împrejurările în conformitate cu legile ţării;
– de a dezvălui cazurile de încălcare a legii şi de a apăra pe cei care ar putea avea de suferit de pe urma unor acţiuni de curaj civic;
– de a informa la timp, cu 30 de zile înainte, asupra intenţiei de a se retrage din sindicat;
– liderii sindicali au obligaţia de a renunţa la mandatul sindical în momentul dobândirii unui mandat politic.

Art.14 Refuzul cererii de adeziune, aplicarea unor sancţiuni sau excluderea din S.L.Î Bihor pot fi pronunţate pentru abateri de la prevederile Statutului, de la disciplina sindicală, sau în cazul acţiunilor dăunătoale intereselor generale ale sindicatului. Sancţiunile se aplică de Birou cu majoritate de 2/3 de voturi din membrii prezenţi şi pot fi contestate la Colegiul Liderilor care se va pronunţa cu majoritate simplă.

CAPITOLUL IV. ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Art. 15 S.L.Î Bihor este alcătuit din organizaţii sindicale de la nivelul unităţilor de învăţământ. Aceste organizaţii sunt conduse de Adunarea generală a membrilor, care alege un lider şi un Birou sindical care au ca preocupare principală rezolvarea problemelor de la nivelul unităţii şi asigurarea legăturii cu conducerea S.L.Î Bihor. Liderii sindicali alesi la nivelul unitatilor de invatamant trebuie sa fie confirmati de catre Biroul SlI Bihor si vor depune la sediul SLI Bihor o copie a procesului verbal a sedintei de alegere.
Orice altă formă de organizare sau afiliere la S.L.Î. Bihor se face pe baza prevederilor Regulamentului Interior şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.16 Activitatea de conducere a S.L.Î Bihor este asigurată de:
Conferinţa Judeţeană
Colegiul Liderilor
Biroul Judeţean.

CAPITOLUL V. CONFERINŢA JUDEŢEANĂ

Art.17 Conferinţa Judeţeană se ţine de regulă o dată la 5 ani, la locul şi ora fixate de Birou, fiind anunţată cu 10 zile înainte de convocare.
Conferinţa este statutară în condiţiile prezenţei a 2/3 din delegaţi.
Conferinţa extraordinară poate fi convocată la cererea a 2/3 din membrii Biroului sau a minimum 33 de lideri sindicali. Orice problemă ridicată de cel puţin 1/3 din membrii Biroului va fi înscrisă obligatoriu pe ordinea de zi a conferinţei.

Art.18 La Conferinţa Judeţeană participă:
a) membrii Biroului Judeţean,
b) liderii sindicali şi delegaţii aleşi de sindicate,
c) Comisia de cenzori si invitati.

Art.19 La Conferinţa Judeţeană organizaţiile vor fi reprezentate de câte un delegat cu drept de vot la 40 membri. Deciziile Conferinţei sunt luate prin vot secret sau deschis cu majoritate simplă.

Art.20 Conferinţa Judeţeană este organul suprem. Ea discută şi stabileşte principalele orientări din toate domeniile de activitate sindicală, adoptă şi modifică Statutul şi Regulamentul Interior al S.L.Î Bihor, alege Biroul Judeţean şi ia în considerare toate problemele care interesează sindicatul.

Art.21 Conferinţa judeţeană poate institui funcţia de „ Preşedinte de onoare”.

Art. 22 Conferinţa Judeţeană desemnează o comisie de cenzori formată din 3 membri, însărcinată cu verificarea bugetului. Membrii comisiei sunt aleşi pe o perioadă de 5 ani şi nu fac parte din Birou.

CAPITOLUL VI. COLEGIUL LIDERILOR

Art.23 Colegiul Judetean al Liderilor se intruneste o data pe trimestru sau ori de cate ori este nevoie la propunerea Biroului Judeţean.

Art.24 Colegiul Judetean al Liderilor decide declanşarea grevei generale precum şi încetarea acesteia.

Art 25 Colegiul Liderilor îndrumă şi controlează activitatea Biroului, aprobă bugetul şi execuţia bugetară, precum şi desfăşurarea acţiunilor revendicative de tipul grevelor de orice fel. Colegiul Liderilor poate revoca pentru motive temeinice, înainte de expirarea mandatului, pe membrii Biroului. Revocarea se face cu majoritate calificată.
Biroul Judeţean aplică deciziile Conferinţei Judeţene şi ale Colegiului Liderilor.

CAPITOLUL VII. BIROUL JUDEŢEAN

Art.26 S.L.Î. Bihor este administrat de Biroul Judeţean în conformitate cu Regulamentul Intern. Biroul desemnează conform Statutului delegaţii la Conferinţa Naţională.
Membrii Biroului sunt aleşi pe o perioadă de 5 ani.
Biroul Judetean se intruneste o data pe luna sau de cate ori este nevoie.
Biroul reglementează şi rezolvă problemele curente ale activităţii sindicale, execută hotărârile Colegiului Liderilor, ale Conferinţei Judeţene şi Federaţiei S.L.Î. Dacă anumite hotărâri ale Federaţiei nu sunt acceptate de S.L.Î. Bihor, acesta nu este obligat să le îndeplinească dar se va abţine de la obstrucţionarea lor.
Biroul S.L.Î. Bihor este mandatat cu negocierea Contractului colectiv de muncă la nivel judeţean precum şi sesizarea organelor de justiţie, a conducerii FSLÎ şi CSDR în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor sindicale şi profesionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi de Contractul colectiv de muncă.
În cazul apariţiei unor conflicte de muncă Biroul este mandatat cu acţiunile de tip protest sau negocieri. Pentru celelate forme de protest este necesară aprobarea acţiunii de către Colegiul Liderilor.

Art.27 Componenţa biroului trebuie să reflecte echilibrat categoriile de aderenţi:
Biroul se compune din:
– un preşedinte,
– un prim- vicepreşedinte,
– doi vicepreşedinti dintre care unul va fi desemnat responsabil financiar,
– un secretar executiv,
– partu membri.

Art.28 S.L.Î Bihor poate organiza comisii permanente şi provizorii în toate domeniile compatibile cu scopurile sindicatului.

Art.29 Membrii comisiilor specializate sunt investiţi într-un domeniu bine delimitat, potrivit competenţei lor. Comisiile pregătesc materiale pentru Conferinţa Judeţeană, şi, dacă e cazul, pentru Federaţia S.L.Î.

Art.30 Membrii de sindicat care detin functii de conducere in cadrul Biroului Judetean vor fi eliberati din functia de conducere in momentul pensionarii. Locurile astfel vacantate se vor ocupa in cadrul unei Conferinte Judetene extraordinare.

Art.31 La lucrările Biroului pot participa cu vot consultativ şi alţi membri ai sindicatului ale căror păreri sunt susceptibile să lămurească Biroul asupra unor probleme.

CAPITOLUL VIII. FUNCŢII DE CONDUCERE

Art.32 Activitatea Biroului Judetean este coordonată de către Preşedinte care are următoarele atributii:
reprezintă SLÎ Bihor în raporturile cu terţe persoane juridice sau fizice,
reprezintă interesele SLÎ Bihor în raporturile cu Federaţiile, Confederatiile sindicale şi patronale, naţionale şi internaţionale, cu patronatul, instituţiile statului, partidele politice, mass-media şi UJSD Bihor,
aprobă documentele financiar contabile privind cheltuielile SLÎ Bihor,
convoacă Biroul Judeţean şi Colegiul Judeţean al Liderilor,
conduce delegaţiile SLÎ Bihor la negocierile cu ISJ Bihor,
indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Judeţean al Liderilor precum şi atributiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sindicatului,
pentru aducerea la indeplinire a atribţiilor ce-i revin, preşedintele are dreptul de a delega sarcini, de a emite decizii, ordine, note, etc.
preşedintele, prim-vicepreşedintele si vicepreşedintele –responsabil financiar sunt singurii autorizaţi pentru a actiona în numele SLI Bihor, să semneze actele oficiale şi să ducă la îndeplinire acte juridice.

Art.33 Atribuţiile prim-vicepreşedintelui sunt următoarele:
în cazul absentei din motive de forţă majoră a preşedintelui prim- vicepreşedintele îi preia atribuţiile,
coordonează activitatea vicepresedintilor şi a secretarului executiv
coordonează activitatea de elaborare a proiectelor, de politici şi de strategii pe termen scurt, mediu şi lung şi le supune aprobării Biroului Judetean şi Colegiului Liderilor
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Judeţean al Liderilor precum şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sindicatului.

Art. 34 Secretarul executiv are urmatoarele atributii:
asigură legatura permanentă cu organizaţiile sindicale şi face informarea operativă a acestora,
informează, dupa caz, preşedintele sau prim-vicepreşedintele despre problemele sesizate de către organizaţiile sindicale,
organizează şedinţele Biroului Judeţean şi ale Colegiului Liderilor, urmărind şi asigurând întocmirea documentelor, a materialelor necesare, precum şi a proceselor verbale, a hotărârilor adoptate dar şi comunicarea acestora în teritoriu,
organizează lucrările Conferinţei Judeţene.

Art. 35 Atribuţiile vicepreşedintilor sunt următoarele:
a) unul dintre vicepresedinti îndeplineşte funcţia de responsabil financiar,
b) ţine evidenţa patrimoniului, bunurilor mobile şi imobile,
c) organizează activitatea comisiei de cenzori şi a comisiei de inventariere
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Liderilor precum şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a sindicatului.

CAPITOLUL IX. BUGETUL

Art.36 Cotizaţia sindicală lunară este fixată la 1% din salariul de încadrare şi se încasează odată cu plata salariului pe stat de plata. Cotizaţia va fi depusă la unităţile CEC din teritoriu în contul CEC al S.L.Î Bihor. În acest cont vor fi depuse donaţii şi sume rezultate din toate activităţile sindicatului.

Art.37 Preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintele – responsabil financiar au calitatea de a semna individual actele referitoare la buget.

Art.38 Fondurile S.L.Î. Bihor provin din cotizaţii, donaţii şi beneficiile realizate din activităţile organizate conform Legii Dialogului Social.

Art.39 Modul de utilizare al acestor fonduri va fi stabilit de Birou, în conformitate cu normele legale.

CAPITOLUL X. MODIFICAREA STATUTULUI

Art.40 Modificarea Statutului şi a Regulamentului Interior se face în conformitate cu art. 20 din Statut. Textul modificării propuse trebuie adus la cunoştinţa Biroului cu cel puţin 2 luni înainte de data ţinerii Conferinţei Judeţene, având în vedere una din condiţiile:
a) să poarte semnătura majorităţii membrilor Biroului;
b) să aibă semnătura a cel puţin 1/3 din liderii S.L.Î Bihor.

Art.41 În cazul dizolvării S.L.Î Bihor fondurile vor fi blocate până la constituirea unui sindicat care să întrunească 2/3 din numărul membrilor de sindicat aderenţi la S.L.Î Bihor, la data dizolvării.

Art.42 Dizolvarea S.L.Î Bihor nu poate fi pronunţată decât în Conferinţa extraordinară convocată în acest scop, cu acordul a 2/3 din membrii aderenţi.
Conferinţa Judeţeană hotărăşte în acest caz asupra patrimoniului S.L.Î Bihor.
Bunurile sindicatului nu pot fi repartizate între membrii de sindicat.

Art.43 Statutul S.L.Î. Bihor intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Conferinţa Judeţeană.