REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BIHOR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
Regulamentul de organizare și funcționare a Sindicatului Liber din Învățământ Bihor, denumit în continuare Regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea acestuia, în conformitate cu legislația în domeniu, Statutul propriu și procedurile aprobate.

CAPITOLUL II SISTEMUL DE MANAGEMENT ȘI EXECUŢIE AL S.L.Î.
Art. 2.
(1) Structura organizatorică a S.L.Î. Bihor este stabilită în conformitate cu Statutul S.L.Î. şi cu necesităţile funcţionale ale sindicatului. Structura organizatorică redă elementele structurii organizaţionale şi sistemul relaţional, cât si competenţele, sarcinile și responsabilităţile ce revin la nivel funcţional şi operaţional fiecăruia dintre acestea.
(2) Structura organizatorică se regăseşte în organigrama sindicatului (anexa nr. 1 la prezentul Regulament).
Art. 3.
Activitatea S.L.Î. se realizează distinct în plan sindical şi în plan organizatoric -administrativ.
Art. 4.
(1) Activitatea în plan sindical a S.L.Î. vizează îndeplinirea obiectivelor sindicatului stabilite prin art. 4 din Statut şi se realizează prin intermediul Biroului Județean și a departamentelor:

1. Departamentul pentru minorități naționale;
2. Departamentul legislație și salarizare în sistemul de educație;
3. Departamentul relații internaționale;
4. Departamentul proiecte și formare profesională;
5. Departamentul educație timpurie, învățământ primar și gimnazial;
6. Departamentul învățământ liceal, vocațional, profesional și tehnic;

7. Departamentul pentru învățământ special și unități conexe;
8. Departamentul pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic;
9. Departamentul de politici sindicale.
Art. 5
(1) Conform Statutului S.L.Î. şi a organigramei, organele de conducere ale sindicatului sunt: Conferinţa Județeană, Colegiul Județean al Liderilor, Biroul Județean şi Preşedintele S.L.Î.

CAPITOLUL III ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE CONFERINŢEI NAŢIONALE
Art. 6
Conferinţa Județeană se constituie şi își desfășoară activitatea conform Statutului S.L.Î. şi Regulamentului de desfășurare și organizare a Conferinței, stabilit de către Colegiului Județean al Liderilor.
Art. 7
Conferinţa Județeană are următoarele competenţe:
a) analizează activitatea sindicatului şi a organelor de conducere;
b) stabileşte direcţiile de acţiune ale sindicatului pe termen mediu şi lung;
c) modifică şi aprobă Statutul sindicatului;
d) alege individual şi pe funcţii, prin vot secret, membrii Biroului Județen, conform Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea Conferinţei.
Art. 8
(1) Conferinţa Județeană este constituită din delegaţi desemnaţi de grupele sindicale afiliate, potrivit normei de reprezentare. Membrii Biroului Județean şi ai Comisiei de Cenzori sunt delegaţi de drept la Conferinţa Județeană.
Art. 9
(1) Conferinţa Județeană se convoacă în sesiune ordinară, o dată la 5 ani, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie;
(2) Conferinţa Județeană este convocată de Colegiul Județean al Liderilor, cu votul majorităţii simple, la propunerea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor săi sau la propunerea majorităţii simple a membrilor Biroului Județean ori a preşedintelui sindicatului;
(3)Conferinţa Județeană este statutar întrunită în prezenţa a cel puţin 2/3 numărul total al delegaţilor.

Art. 10
(1) Data şi locul organizării, ordinea de zi, durata Conferinţei, numărul de delegaţi corespunzător fiecărei grupe sindicale afiliate, se stabilesc de către Biroul Județean;
(2) Grupele sindicale afiliate vor transmite în scris, la sediul sindicatului, prin e-mail, tabelul nominal cu delegaţii desemnaţi să participe la Conferinţă, cu cel puţin 5 zile înainte. La Conferinţă pot participa, cu statut de invitaţi, alte persoane, în conformitate cu hotărârea Colegiului Județean al Liderilor.
Art. 11
(1) Lucrările Conferinţei Județene vor fi conduse de un PREZIDIU format din membrii Biroului Județean. Prezidiul va fi coordonat de Preşedinte;
(2) Preşedintele are următoarele atribuţii:
• deschide lucrările Conferinţei;
• prezintă şi supune spre aprobare ordinea de zi;
• conduce lucrările, conform ordinii de zi, până la alegerile propriu-zise.
Art. 12
(1) În vederea bunei desfăşurări a lucrărilor Conferinţei, se constituie următoarele comisii:
1. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA PROCESULUI VERBAL. Aceasta este formată din 3 persoane alese în Conferinţa Județeană.
Comisia va redacta și va semna Procesul – verbal al lucrărilor, menţionând la începutul acestuia următoarele elemente: data încheierii, ordinea de zi a şedinţei, numărul de delegaţi prezenţi în sală şi caracterul statutar al Conferinţei.
Procesul-verbal se îndosariază şi se păstrează, în original, de către S.L.Î. Bihor. Buletinele de vot ale Conferinţei se păstrează până la data la care Judecătoria Oradea dispune înscrierea în registrul special al sindicatelor, a modificărilor intervenite în Statutul S.L.Î. şi/sau în componenţa Biroului Județean.
2. COMISIA PENTRU DESFĂŞURAREA ALEGERILOR este formată din 7 membri, aleşi de Conferinţa Județeană din rândul delegaţilor, dintre care:
• preşedinte;
• 1 secretar;
• 5 membri pentru numărarea voturilor.
Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor de cvorum prevăzute de Statutul S.L.Î., şi declară statutară Conferinţa Județeană, în funcţie de numărul delegaţilor prezenţi;
Validarea delegaţilor se va face pe baza tabelelor nominale trimise de către organizaţiile sindicale afiliate participante la Conferinţă.

Nu pot fi membri ai comisiei pentru desfăşurarea alegerilor persoane care candidează. Din cei 7 membri, comisia îşi desemnează preşedintele şi secretarul. În urma alegerii membrilor noului Birou Operativ, comisia pentru desfăşurarea alegerilor va întocmi un proces-verbal în care se vor menţiona toate etapele şi rezultatele alegerilor. Procesul-verbal va fi semnat de membrii Comisiei şi va fi predat noii conduceri, împreună cu buletinele de vot completate şi cele rămase neutilizate. Procesul – verbal al comisiei pentru desfăşurarea alegerilor devine parte integrantă a procesului – verbal al Conferinţei Județene, întocmit de Comisia de întocmire a procesului – verbal.

Capitolul IV Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Județean al Liderilor
Art. 13
(1) Colegiul Județean al Liderilor se constituie şi funcţionează conform Statutului S.L.Î. şi prezentului Regulament.
(2) Colegiul Județean al Liderilor are competenţe manageriale în domeniul sindical.
Art.14
Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Colegiului Județean al Liderilor sunt:
a) asigură conducerea sindicatului între conferinţe;
b) transpune, în plan practic, hotărârile Conferinţei Județene, propriile sale hotărâri, precum şi propriul său Regulament de organizare şi funcţionare;
c) convoacă Conferinţa Județeană şi stabileşte regulamentul de desfăşurare a acesteia;
d) propune Conferinţei Județene modificări la Statutul sindicatului;
e) hotărăşte afilierea sau retragerea sindicatului din organizaţii sindicale naţionale sau organizaţii sindicale internaţionale, prin votul a cel puţin 3/4 din numărul membrilor prezenţi;
f) elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al S.L.Î.;
g) aprobă raportul anual de activitate a sindicatului;
h) elaborează şi aprobă obiectivele sindicatului;
i) hotărăşte declanşarea conflictelor colective de muncă şi modalităţile de soluţionare a acestora;
j) stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a conflictelor colective de muncă;
k) hotărăşte aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14-15 din Statut;

l) suspendă sau, după caz, eliberează din funcţie membrii Biroului Județean, cu excepția Președintelui S.L.Î. şi numește un înlocuitor interimar până la Conferinţa Județeană. În acest caz, hotărârea se adoptă cu majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi;
m) decide eliberarea din funcţie a membrilor de drept ai Comisiei de cenzori, cu votul majorității simple din numărul membrilor prezenţi;
n) aprobă indexarea cotizației sindicale în funcție de media anuală a majorărilor salariale acordate salariaților din sistemul de învățământ;
o) hotărăşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea de unităţi economice, sociale şi de cultură, de editare a publicaţiilor, precum și a altor organizații cu personalitate juridică, în condițiile legii;
p) analizează activitatea departamentelor și comisiilor sindicatului;
q) aprobă înfiinţarea/desfiinţarea departamentelor și comisiilor sindicatului, la propunerea Biroului Județean;
r) stabilește tipurile de ajutoare sociale acordate membrilor de sindicat și cuantumul acestora;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Județeană.
Art. 15
(1) Colegiul Județean al Liderilor se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din membrii Biroului Județean.
(2) Colegiul Județean al Liderilor este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
(3) Colegiul Județean al Liderilor adoptă hotărâri cu majoritate simplă, prin vot deschis.
Art. 16
(1) Colegiul Județean al Liderilor este constituit din membrii Biroului Județean şi liderii grupelor sindicale afiliate.
(2) La şedinţele Colegiului Județean al Liderilor pot participa, în calitate de invitaţi, fără drept de vot şi alte persoane – reprezentanţi ai confederaţiei, ai F.S.L.I., ai altor organizații sindicale, ai organelor administraţiei publice, consilieri şi experţi.
Art. 17
(1) Şedinţele Colegiului Județean al Liderilor sunt prezidate de Preşedintele sindicatului.

(2) În situaţii speciale, când preşedintele este absent, conducerea şedinţei este asigurată de către Prim-Vicepreședinte; în situațiile în care şi acesta lipseşte, şedinţa este condusă de către Secretarul Executiv.
Art. 18
(1) Membrii Colegiului Județean al Liderilor sunt invitaţi să participe la şedinţă, în scris, de obicei cu 3 zile înainte de desfăşurarea acesteia. Invitaţia se transmite prin e-mail / alt mijloc de comunicare şi cuprinde: data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi a şedinţei.
(2) Ordinea de zi a şedinţei se stabileşte de către preşedinte împreună cu secretarul executiv și prim-vicepreşedintele.
(3) Ordinea de zi poate fi completată la cererea unuia sau mai multor membri ai Colegiului, dacă această solicitare este formulată la începutul şedinţei şi este aprobată cu majoritate simplă, prin vot deschis.
Art. 19
(1) Colegiul Județean al Liderilor desemnează persoana care redactează procesul – verbal al şedinţei, lizibil şi cu respectarea normelor gramaticale şi de logică .
(2) La începutul procesului – verbal se menţionează: data, ordinea de zi, numărul de membri prezenţi în sală, caracterul statutar al şedinţei. Persoana care întocmeşte procesul – verbal îl semnează la final, cu menţionarea lizibilă a numelui şi prenumelui, folosind sintagma „drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.”
(3) Membrii Colegiului Județean al Liderilor semnează procesul-verbal, sub forma unui tabel de semnături, parte integrantă a acestuia.
(4) Procesele – verbale se îndosariază în ordinea datei şi se păstrează în original de către Secretarul Executiv.
Art. 20
(1) Hotărârile adoptate cu respectarea cvorumului în cadrul Colegiului Județean al Liderilor sunt evidenţiate într-un Registru de Hotărâri ale Colegiului Județean al Liderilor, fiind numerotate şi datate în ordinea emiterii. Registrul de Hotărâri ale Colegiului Județean al Liderilor se păstrează de către Secretarul Executiv.
(2) Hotărârile Colegiului Județean al Liderilor se întocmesc într-un exemplar original, se semnează de către Preşedinte, Secretar Executiv şi Consilier Juridic (aviz de legalitate), cu excepţia celor care privesc aspecte financiar – contabile, care se întocmesc în două exemplare originale.

Capitolul V Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Biroului Județean
Art. 21
(1) Biroul Județean se constituie şi funcţionează în baza Statutului S.L.Î. Bihor.
(2) Biroul Județean are competenţe manageriale în domeniul sindical şi în domeniul resurselor.
Art. 22
(1) Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Biroului Județean sunt:
a) asigură conducerea sindicatului între şedinţele Colegiului Județean al Liderilor;
b) elaborează strategia pentru soluţionarea revendicărilor stabilite de către Colegiul Județean al Liderilor;
c) informează Colegiul Județean al Liderilor asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor;
d) prezintă Colegiului Județean planurile anuale de activitate;
e) verifică semestrial derularea execuţiei bugetare;
f) asigură rezolvarea problemelor ce rezultă din propunerile Colegiului Județean al Liderilor;
g) hotărăşte asupra convocării Colegiului Județean al Liderilor;
h) analizează activitatea şi propune spre sancţionare membrii organelor de conducere şi/sau liderii de sindicat care încalcă prevederile statutare sau aduc grave prejudicii sindicatului şi activităţii acestuia;
i) hotărăşte şi aprobă contribuţiile sindicatului pentru unele acţiuni profesionale, sociale, culturale şi sportive;
j) hotărăşte plata cotizaţiilor pe care sindicatul le datorează F.S.L.I. și U.J.S.D;
k) hotărăşte semnarea unor contracte de consiliere cu persoane fizice autorizate sau cu firme de consultanţă, pe diverse domenii;
l) desemnează reprezentanţii sindicatului în diverse organisme departamentale, naţionale sau internaţionale, de interes sindical sau profesional;
m) hotărăşte asupra problemelor de personal şi salarizare ale sindicatului, precum şi asupra indemnizaţiilor şi premiilor acordate membrilor organelor de conducere şi salariaţilor, în raport cu activitatea depusă;
n) hotărăște acordarea de premii liderilor sindicali care au desfășurat activități deosebite, în interesul sindicatului;
o) desemnează reprezentanţii sindicatului care să negocieze cu conducerile administrative locale şi/sau centrale şi care să reprezinte interesele membrilor de sindicat;

p) propune convocarea Conferinţei Județene;
q) alte sarcini delegate de Colegiul Județean al Liderilor.
(2) Biroul Județean adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor săi.
Art. 23
(1) Biroul Județean este constituit din 9 membri: preşedinte, prim-vicepreşedinte, 2 vice-preşedinţi, secretar executiv şi membri.
(2) Şedinţele Biroului Județean sunt prezidate de Preşedinte.
(3) În situaţii speciale, când preşedintele este absent, conducerea şedinţei Biroului Județean este asigurată de către prim – vicepreşedinte, iar în absenţa acestuia, şedinţa este condusă de secretarul executiv
Art. 24
Biroul Județean se întruneşte de obicei lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui sau a majorităţii simple a membrilor săi. Biroul Județean este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă, prin vot deschis.
Art. 25
(1) Membrii Biroului Județean vor fi invitaţi să participe la şedinţă, în scris, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acesteia. Invitaţia se transmite prin e-mail / alt mijloc de comunicare şi cuprinde: data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi a şedinţei.
(2) Ordinea de zi a şedinţei se stabileşte de către preşedinte împreună cu prim-vicepreşedintele şi secretarul executiv.
(3) Ordinea de zi poate fi completată la cererea unuia sau mai multor membri ai Biroului, dacă această solicitare este formulată la începutul şedinţei şi este aprobată cu majoritate simplă, prin vot deschis.
Art. 26
La şedinţele Biroului Județean pot participa, în calitate de invitaţi, fără drept de vot şi alte persoane ale căror păreri pot să edifice Biroul Județean asupra unor probleme.
Art. 27
(1) În prima şedinţă a Biroului Județean este desemnat membrul Biroului care redactează procesul – verbal al şedinţei, lizibil şi cu respectarea normelor gramaticale şi de logică.
(2) La începutul procesului – verbal se menţionează: data, ordinea de zi, numărul membrilor prezenţi în sală, caracterul statutar al şedinţei. Persoana care întocmeşte procesul – verbal îl semnează la final.

(3) Membrii Biroului Județean semnează procesul-verbal.
(4) Procesele – verbale se notează pentru Registrul Special care se păstrează de către Secretarul Executiv.
Art. 28
(1) Hotărârile adoptate, cu respectarea cvorumului, în cadrul şedinţelor Biroului Județean sunt evidenţiate într-un Registru de Hotărâri ale Biroului Județean, fiind numerotate şi datate în ordinea emiterii. Registrul de Hotărâri ale Biroului Județean se păstrează de către Secretarul Executiv.
(2) Hotărârile se întocmesc într-un exemplar original, se semnează de către Preşedinte, Secretar Executiv şi Consilier Juridic (aviz de legalitate) si se păstrează de către Secretarul Executiv.

Capitolul VI Atribuţiile Preşedintelui S.L.Î.
Art. 29
(1) Preşedintele S.L.Î. asigură conducerea curentă a sindicatului şi coordonează activitatea Biroului Județean .
(2) Preşedintele S.L.Î. este ales de către Conferinţa Județeană pentru un mandat de 5 (cinci) ani.
Art. 30
În absenţa Preşedintelui, atribuţiile sale sunt îndeplinite de către Prim-Vicepreședinte, nominalizat prin decizie de delegare de competenţe.
Art. 31
Preşedintele reprezintă S.L.Î. în relaţiile cu terţe persoane juridice, de drept public sau de drept privat şi cu persoane fizice.
Art. 32
Preşedintele reprezintă interesele sindicatului în raporturile cu federaţiile şi
confederaţiile sindicale şi patronale, naţionale şi internaţionale, cu patronatul, cu instituţiile statului, partidele politice şi mass – media.
Art. 33
Principalele sarcini, competenţe şi responsabilităţi ce revin Preşedintelui S.L.Î. sunt
următoarele:
a) asigură gestionarea judicioasă a fondurilor materiale ale S.L.Î.;
b) aprobă documentele financiar – contabile privind cheltuielile S.L.Î.;
c) organizează şi îndrumă activitatea S.L.Î., în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia, respectând relaţiile de subordonare, coordonare şi colaborare stabilite prin organigramă;
d) semnează acordurile naționale și internaţionale, contractele de prestări servicii, parteneriatele public-private, etc. ce angajează S.L.Î.;
f) convoacă Biroul Județean şi Colegiul Județean al Liderilor;
g) propune convocarea Conferinţei Județene;
h) emite şi comunică deciziile de sancţionare adoptate conform Statutului S.L.Î.;
i) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale personalului, pe baza solicitărilor scrise ale acestora;
j) coordonează dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite de S.L.Î.;
k) aprobă concediile fără plată ale salariaţilor sindicatului, inclusiv pentru formare profesională ;
m) aprobă participarea salariaţilor la cursuri de formare profesională suportate de către angajator;
n) repartizează spre soluţionare, angajaţilor sindicatului, memoriile şi sesizările primite;
o) coordonează elaborarea de programe cu finanţare externă, precum şi alte proiecte;
p) exercită funcţia de manager de proiect şi coordonează proiectele cu finanţare europenă în care sindicatul este beneficiar;
r) emite decizii privind încadrarea şi salarizarea personalului angajat al sindicatului, în baza cărora se fac înregistrările în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
s) emite decizii de delegare de competenţe secretarului executiv sau, după caz, prim-vicepreședintelui în cazul în care, din motive obiective, va absenta o perioadă mai mare de timp;
ș) solicită membrilor biroului să întocmească şi să transmită rapoarte, analize şi informări, cu trei zile înainte de desfăşurarea şedinţei Biroului Județean, în funcţie de ordinea de zi;
t) răspunde de îndeplinirea obligațiilor ce revin oricărui operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului U.E. 679/2016.
ț) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Județean al Liderilor.
Art. 34
(1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, conform Statutului sindicatului, preşedintele S.L.Î. emite decizii şi dă dispoziţii, prin care se stabilesc obligaţii concrete în sarcina membrilor departamentelor,comisiilor, membrilor Biroului Județean, membrilor Colegiului Liderilor şi angajaților S.L.Î. Bihor.

(2) Deciziile sunt înregistrate într-un Registru de Decizii, fiind numerotate şi datate. Deciziile se întocmesc într-un exemplar original, se semnează de către Preşedinte şi Consilier Juridic (aviz de legalitate), cu excepţia celor care privesc aspecte financiar – contabile, care se întocmesc în două exemplare originale. Acestea se păstrează de Secretarul Executiv.

Capitolul VII Atribuţiile Prim – Vicepreşedintelui S.L.Î.
Art. 35
Principalele sarcini, competenţe şi responsabilităţi ce revin Prim – vicepreşedintelui S.L.Î. sunt următoarele:
a) face propuneri privind diversificarea serviciilor oferite de S.L.Î. și răspunde de implementarea acestora;
b) asigură legătura permanentă cu grupele sindicale și oferă consiliere / suport, în vederea dezvoltării instituționale a acestora;
c) se implică în dezvoltarea capacității instituționale a S.L.Î.;
d) coordonează activitatea vice-președinților și a secretarului executiv;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Județean, de Colegiul Județean al Liderilor sau de Președinte.

Capitolul VIII. Atribuţiile Secretarului Executiv
Art. 36
Secretarul Executiv are următoarele competenţe şi atribuţii:
(a) asigură informarea operativă a grupelor sindicale și informează, după caz, Preşedintele, Biroul Județean şi/sau Colegiul Județean al Liderilor S.L.Î. despre problemele sesizate de către grupele sindicale și demersurile efectuate pentru soluționarea acestora;
b) organizează lucrările Conferinţei Județene, precum și şedinţele Biroului Județean şi ale Colegiului Județean al Liderilor, urmărind şi asigurând întocmirea documentelor, a materialelor necesare, precum şi a proceselor – verbale, a hotărârilor adoptate, dar şi comunicarea acestora în teritoriu;
c) răspunde de organizarea și desfășurarea acțiunilor de protest și a celorlalte forme de luptă sindicală, a căror organizare a fost decisă de organele de conducere ale sindicatului;
d) gestionează circulaţia informaţiilor în cadrul S.L.Î.;

e) întocmeşte proiectul raportului de activitate al sindicatului între două conferinţe județene şi îl prezintă spre aprobare organelor de conducere ale sindicatului;
f) organizează evidenţa dezbaterilor, meselor rotunde şi a altor activităţi întreprinse de sindicat şi răspunde de elaborarea propunerilor rezultate din desfăşurarea acestor activităţi;
g) monitorizează periodic actualizarea site-ului sindicatului, dar şi a evidenţei numărului membrilor de sindicat;
h) urmăreşte permanent respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a S.L.Î. şi face propuneri de modificare ale acestora;
i) urmăreşte depunerea la Judecătoria Oradea a cererii privind înregistrarea în registrul special a modificărilor intervenite în Statutul sindicatului şi în componenţa Biroului Județean;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Județean, de Colegiul Județean al Liderilor și de Președinte.

Capitolul IX Atribuţiile vice-preşedinților
Art. 37
Atribuţiile vice-preşedinților sunt următoarele:
a) unul dintre vice-președinți îndeplineşte funcţia de responsabil financiar( acesta va fi desemnat de către Biroul Județean în prima ședință);
b) ţin evidenţa patrimoniului, bunurilor mobile şi imobile;
c) organizează activitatea comisiei de cenzori şi a comisiei de inventariere;
d) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Liderilor precum şi atribuţiile stabilite prin Regulament;
e) si alte atribuții date de Președinte

Capitolul X Atribuțiile membrilor Biroului Județean
Art.38
Membrii Biroului Județean au următoarele atribuții:
a) Asigură legătura permanentă cu grupele sindicale din zona pe care o reprezintă și le oferă consiliere și suport;
b) Gestionează circulația informațiilor în cadrul zonei;
c) Organizează întâlniri, dezbateri cu membrii din zona pe care o reprezintă;
d) Monitorizează periodic evidența numărului membrilor de sindicat din zona pe care

o reprezintă;
e) Supraveghează modul de îndeplinire de către grupele sindicale din zona pe care o reprezintă, a obligațiilor care le revin în urma solicitărilor S.L.Î. Bihor;
f) Îndeplinesc orice atribuții stabilite de către Biroul Județean, Colegiul Județean și Președinte.

Capitolul XI Organizarea activității personalului de specialitate și tehnic-administrativ

Art. 39
Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale Compartimentului administrativ și tehnic sunt următoarele:

A) ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT:

1. ţine agenda zilnică de lucru a preşedintelui, prim-vicepreşedintelui şi secretarului executiv;
2. menţine relaţiile cu publicul, răspunde la telefon şi dă informaţiile necesare;
3. primeşte şi înregistrează corespondenţa intrată şi ieşită;
4. aplică pe documente ştampila S.L.Î. şi răspunde de păstrarea acesteia;
5. primeşte si înregistrează în registrul de intrări-ieşiri scrisori, memorii şi sesizări de la persoane fizice sau juridice;
6. prezintă conducerii sindicatului corespondenţa primită, inclusiv prin fax, răspunde de repartizarea acesteia către compartimentele de specialitate, conform rezoluţiei preşedintelui şi urmăreşte soluţionarea acesteia;
7. transmite faxuri și e-mailuri;
8. înregistrează în condica de expediere, cu semnătură de primire;
9. arhivează toate documentele şi răspunde de corectitudinea arhivării şi de siguranţa documentelor arhivate;
10. transmite, prin personalul propriu sau prin servicii specializate, răspunsurile oficiale ale S.L.Î. către petenţi, precum şi corespondenţa sindicatului cu instituţiile locale și centrale;
11. clasează corespondenţa pe dosare;
12. asigură multiplicarea materialelor necesare, inclusiv pentru şedinţele Biroului Județean, Colegiului Județean al Liderilor şi Conferinţei Județeană;

13. ţine evidenţa concediilor de odihnă ale salariaţilor sindicatului;
14. semnează ordinele de deplasare ale liderilor de sindicat participanți la Colegiul Județean, Conferința Județeană;
15. centralizează situaţia recensământului membrilor de sindicat, pe baza datelor transmise de către grupele sindicale afiliate;
16. diverse lucrări de secretariat;
17. alte atribuții stabilite de Președinte.
B) ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV:

1. administrează toate bunurile din biroul S.L.Î. Bihor (mijloace fixe, obiecte de inventar);
2. se ocupă de procurarea materialelor şi obiectelor necesare bunei desfăşurări a activităţii sindicatului;
3. procură produsele necesare protocolului şi se ocupă de protocol;
4. constată necesarul de reparaţii curente şi capitale şi aduce la cunoştinţa conducerii sindicatului acest necesar;
5. face propuneri de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
6. se preocupă şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile ale sindicatului;
7. colaborează cu furnizorii de utilităţi, în vederea încheierii de contracte şi urmăreşte derularea acestora.

C) ACTIVITĂŢI DE CASIERIE:

● efectuează operaţiuni de încasări de la bancă;
●efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, pe bază de chitanţier;
● gestionează numerarul şi actele de valoare din casierie;
●completează cecurile pentru încasarea numerarului de la bancă;
● întocmeşte referate, note de plată şi achită sumele aprobate de Preşedinte şi/sau Biroul Județean;
● răspunde de efectuarea plăţilor pe tipuri de cheltuieli şi de încadrarea în plafonul
de casă stabilit de lege;
● ţine evidenţa diverselor plăţi şi răspunde de achitarea acestora la termen;
●răspunde de depunerea în termen la bancă a sumelor provenite din încasări care depăşesc plafonul legal;
● ţine evidenţa zilnică a sumelor încasate şi achitate prin casierie, pe bază chitanţelor;

● răspunde de semnarea, ştampilarea şi transmiterea către bănci a ordinelor de plată;
● verifică dacă documentele justificative primite spre înregistrare poartă semnătura persoanelor care răspund pentru legalitatea şi necesitatea operaţiunilor înscrise în documente;
● ţine evidenţa pe fişe de magazie a obiectelor de inventar date în folosinţă;
● îndeplineşte alte sarcini date de conducerea S.L.Î Bihor.

Art. 40
Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale compartimentului contabilitate sunt următoarele:

A) ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL BUGET-CONTABILITATE:
1. organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar – contabile a sindicatului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
2. asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al sindicatului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu reglementările interne ale sindicatului;
3. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, detaliat pe subcapitole şi articole bugetare;
4. întocmeşte execuţia bugetară;
5. centralizează anual dări de seamă contabile, împreună cu anexele corespunzătoare;
6. efectuează finanţarea pe titluri de cheltuieli pentru activităţile S.L.Î Bihor;
7. evaluează portofoliul de date extras din bilanţurile anuale, conturile de execuţie şi raporturile de gestiune;
8. furnizează datele sintetice şi analitice privind activitatea economică a Sindicatului;
9. înregistrează toate operaţiunile privind activitatea Sindicatului (drepturi salariale, deplasări, cheltuieli materiale, investiţii);
10. efectuează operaţiile financiar – contabile referitoare la transferul mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar pentru Sindicat;
11. întocmeşte anual sau la cererea organelor de control balanţele de verificare şi situaţiile financiare;
12. răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documentele justificative, a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul Sindicatului, dar şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

13. răspunde de evidenţa formularelor cu regim special;
14. răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar;
15. reprezintă sindicatul în baza deciziei de delegare de competenţe;
16. Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale în materie economică şi financiar- contabilă.

B)ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL “SALARIZARE” :
1) întocmeşte statele de plată şi viramentele pentru aparatul propriu (salarii, concedii de odihnă, prime anuale, colaborări);
2) recepţionează şi ţine evidenţa declaraţiilor personale ,în vederea calculării deducerilor personale ale angajaţilor proprii;
3) întocmeşte statele de funcţii pentru aparatul propriu, la fiecare modificare a statului de personal sau a salarizării personalului;
4) propune conducerii Sindicatului întocmirea deciziilor de încadrare, de modificare a salarizării, de trecere în alte tranşe de vechime şi modificare a sporurilor de vechime;
5) întocmeşte fişele fiscale pentru angajaţii Sindicatului pentru încheierea în bune condiţii a anului fiscal, cu transmiterea lucrării către Administraţia Financiară teritorială;

Art. 41 Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale compartimentului juridic sunt următoarele:
1. Asigură consultanţă juridică pentru S.L.Î. Bihor;
2. Reprezintă interesele sindicatului, ale grupelor sindicale şi ale membrilor acestora, la cererea conducerii Sindicatului, în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele şi a altor organe cu activitate jurisdicţională;
3. Întocmeşte lucrările juridice în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată;
4. Întocmeşte documentele necesare în vederea înregistrării la Judecătoria Oradea a modificărilor intervenite în Statutul Sindicatului şi în componenţa Biroului Județean;
5. Asigură arhivarea documentelor juridice;
6. Întocmeşte acte juridice în vederea apărării drepturilor membrilor de sindicat;
7. Emite puncte de vedere privind problemele apărute în aplicarea legislaţiei specifice;
8.Redactează, în funcţie de hotărârile adoptate de conducerea Sindicatului, proiecte
de contracte şi de acte normative;

9. Formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative şi acte administrative cu caracter normativ;
10. Asigură formularea propunerilor S.L.Î. la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar;
11. Asigură consultanţă de specialitate grupelor sindicale afiliate şi membrilor acestora;
12. Rezolvă orice lucrare cu caracter juridic, la cererea conducerii Sindicatului;
13. Participă la şedinţele Sindicatului şi la alte întruniri (în localitate ,în teritoriu, în țară sau peste hotare), în baza delegării de către conducerea Sindicatului;
14. Asigură legalitatea soluţionării memoriilor, adreselor şi sesizărilor înregistrate la Sindicat;
15. Avizează pentru legalitate deciziile de încadrare, de modificare a salarizării, de trecere în alte tranşe de vechime, de modificare a sporurilor de vechime în muncă;
16. Urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii contractelor individuale de muncă;
17. Avizează pentru legalitate hotărârile adoptate de către organele de conducere ale Sindicatului;
18. Urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ de interes general şi specifice învăţământului, aducând la cunoştinţa conducerii Sindicatului conţinutul
acestora;
19. Exercitarea activității specifice de Consilier Juridic: consultanță, asistență, asculatare, reprezentare, avizare pentru legalitate și contra-semnarea actelor juridice;
Art. 42
Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale COMPARTIMENTULUI DE MANAGEMENT A PROIECTELOR cu FINANȚARE EUROPEANĂ Și RELAȚII INTERNAȚIONALE [CMPFERI]

A) ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PROIECTELOR
 proiectează şi implementează proiecte centrate pe dezvoltarea instituţională a S.L.Î.;
 ofera servicii de consultanta pe proiecte, asistenţă specializată pentru grupele sindicale, în cazul în care acestea doresc să implementze proiecte în calitate de beneficiari, în funcție de programul de finanțare a proiectului, de valoarea

 proiectului și a bugetului stabilit pentru reprezentantul CMPFERI al S.L.Î. Bihor,de obiectivele si rezultatele proiectului, de durata implementării proiectului cu finanțare;
 facilitează grupelor sindicale accesul la cursuri de nivel european, pentru membrii de sindicat, prin încheierea de parteneriate cu structuri care oferă cursuri de formare sindicală şi formare profesională continuă în diferite ţări ale U.E.;
 elaborează şi implementează proiecte care să susţină activităţile de formare şi care să aducă beneficii organizaţiilor afiliate şi membrilor de sindicat;
 se implică în dezvoltarea relaţiilor europene şi internaţionale prin parteneriate/ acorduri de cooperare cu organizaţii similare;
 se implică în participarea S.L.Î. la diferite evenimente organizate de sindicatele partenere sau de structurile europene/internaţionale;
 organizează conferinţe, congrese şi alte evenimente cu participare internaţională;
 identifică şi dezvoltă noi parteneriate, cu organizații similare din țară sau străinătate ;
 promovează şi diseminează activitatea S.L.Î. și F.S.L.I. în plan internaţional şi răspunde, la solicitările organizaţiilor internaţionale la care FSLI este afiliată, la studii şi cercetări, elaborare de răspunsuri la chestionare, participare cu documente, prezentări sau rapoarte la proiecte etc;
 contribuie la iniţierea şi/sau consolidarea relaţiilor internaţionale şi de parteneriat cu organizaţii internaţionale sau cu organizaţii la care F.S.L.I. este afiliată în plan european sau internaţional (Internaţionala Educaţiei, Comitetul European Sindical în Educaţie etc);
 realizează toate demersurile necesare pentru organizarea vizitelor reprezentanţilor S.L.Î. în străinăte şi se ocupă de buna desfăşurare a vizitelor

 delegaţiilor străine la S.L.Î.;
 conlucrează cu Departamentul de Relaţii Internaţionale şi cu Departamentul de Proiecte şi Formare Profesională din cadrul S.L.Î., pentru sprijinirea activităţii acestora.
Art.43 Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale Direcției comunicare și relația cu mass- media sunt următoarele:
A) ATRIBUȚII ÎN COMUNICAREA ȘI RELAȚIA CU MASS- MEDIA:
1. răspunde de promovarea imaginii S.L.Î. şi de relaţia cu mass-media;
2. organizează conferinţe de presă pentru diseminarea informaţiilor specifice şi asigură reprezentarea S.L.Î. în presă;
3. modifică/elaborează strategia de comunicare a sindicatului şi supune spre avizare anual conducerii S.L.Î. proiectul acesteia;
4. asigură desfăşurarea campaniilor publice de promovare şi comunicare;
5. menţine contactul permanent cu organizațiile sindicale afiliate privind promovarea şi comunicarea cu mass-media şi apariţiile în presa locală;
6. asigură transmiterea răspunsurilor la solicitări, întrebări şi puncte de vedere solicitate de mass-media şi menţine evidenţa acestora;
7. asigură, periodic sau de fiecare dată când este necesar, difuzarea de comunicate,
informări de presă, interviuri sau briefinguri;
8. informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public, organizate de S.L.Î.;
9. se ocupă de organizarea evenimentelor care au ca scop promovarea activităţii S.L.Î., printre care conferinţe, dezbateri, gale;
10. asigură formarea şi consilierea liderilor care oferă declaraţii de presă;
11. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de conducerea S.L.Î., din domeniul său de activitate;
Art.44
Comisia de inventariere şi comisia de casare au următoarele atribuţii:
a) iau măsurile organizatorice prevăzute de pct. 8 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
b) inventariază anual mijloacele fixe, obiectele fixe, obiectele de inventar şi materialele de magazie;
c) întocmeşte procesul – verbal de inventariere care va cuprinde următoarele elemente: data întocmirii, numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea inventariată, data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi
ale lipsurilor constatate şi persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic, propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate;
d) identifică mijloacele fixe şi obiectele de inventar ieşite din uz;
e) alcătuieşte documentele necesare casării;
f) realizează casarea mijloacelor fixe şi a obiectivelor de inventar ieşite din uz.

Capitolul XII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 45
Prezentul Regulamentul intră în vigoare de la data adoptării de către Conferința Județeană al Liderilor S.L.Î. Bihor.

Anexa1